Avís Legal1.- IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI

D’acord amb el que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic,us informem:

El titular de la web és el Grup d’Esplai La Trepa, amb domicili a Sabadell, c/Capmany,36- 08201_ NIF: R0800473A_ Parròquia de la Puríssima. Inscrita al Registre d’Entitats del Moviment de Centres d’Esplais Cristians Catalans dins la Fundació Pere Tarrés amb el codi 389, al Registre de la Secretaria General de Joventut amb el codi 880, i al Registre municipal de l’Ajuntament de Sabadell amb el codi 79. Telèfon: 657 24 39 58 _ Correu electrònic: g.e.latrepa@gmail.com

2.- PRIVACITAT I TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ

2.1.- DRET D’INFORMACIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 us informem de:

2.1.1.- Identificació de responsables:

El responsable del tractament és el Grup d’Esplai La Trepa amb les dades de contacte que consten a l’apart 1 d’aquest avís.

2.1.2.- Finalitats de tractament i base jurídica
2.1.2.1.- Finalitat general

Les dades que ens faciliteu als formularis que trobareu a la web, les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic i les que es puguin generar mentre mantingueu relació amb el responsable del tractament s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.

Farem servir les dades per prestar-vos els serveis que ens demaneu i per enviar informació de les nostres activitats per correu electrònic, adreça postal, whatsapp, xarxes socials o qualsevol altre mitja de comunicació.

La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.

2.1.2.2.- Tractament d’imatges.

El responsable del tractament documenta els esdeveniments que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el Grup d’Esplai La Trepa disposi de perfil creat i publicacions a pròpies o a premsa.

El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

Artículo 8

1. No se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante.

2. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá:
a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social.
c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria.

Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza.

2.1.3.- Categories de destinataris.

Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:

  • El personal degudament autoritzats per la direcció del responsable del tractament.
  • Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.
  • L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.
2.1.4.- Termini de conservació de la informació.

El responsable del tractament conservarà la seva informació mentre no revoqui el consentiment atorgat en acceptar aquesta clàusula.

2.1.5.- Drets com a afectat

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu. Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a Sabadell, c/Capmany,36 08201 , o bé, contactar per telèfon al 657 24 39 58, enviar un correu electrònic a l’adreça g.e.latrepa@gmail.com amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte.

2.1.6.- Dret de reclamació

L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al Carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.

2.1.7.- Obligacions de l’afectat

L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.

Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquetes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.

2.1.8.- Elaboració de perfils

Aquesta plataforma no utilitza identificadors en línia, ni cookies, ni cap sistema per recopilar informació i elaborar perfils de les persones usuàries.

2.2. CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si accepta la inscripció al centre i el seu reglament. Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració del Grup d’Esplai La Trepa que, en tot cas, vetlla per preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

2.3. SEGURETAT

L’entitat preserva la base de dades general amb els mitjans al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que ens faciliteu.

2.5. – US D’ADRECES IP

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

3. NORMES D’ÚS DEL PORTAL

Qui accedeixi i faci servir aquest lloc web, tindrà la consideració d’usuari. L’usuari pel sol fet de ser-ho, accepta totes les condicions d’ús.

3.1. GENÈRIQUES

Està prohibit publicar en aquesta web, als nostres blogs, i demés eines de participació de continguts que atemptin contra els següents principis:

a) La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.

b) La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.

c) El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.

d) La protecció de la joventut i de la infància.

e) El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat.

f) El respecte a la propietat intel·lectual d’allò publicat.

g) En general, el respecte a la legalitat vigent.

3.2. PARTICULARS

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el titular del domini ofereix a través dels seus websites i eines de participació; amb caràcter enunciatiu però no limitador, també es compromet a no fer-les servir per a:

  • Provocar danys als sistemes físics i lògics del responsable del tractament, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys.
  • Intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El titular del domini es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra les persones, especialment, contra els interessos de la joventut o de la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació a criteri de la direcció del centre.

En qualsevol cas, el titular del domini no és responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El titular del domini és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, com també ho és de tot el seu contingut, de manera que tota reproducció, distribució i comunicació pública total o parcial del seu contingut queda expressament prohibida sense l’autorització expressa de la direcció del centre.

5. RESPONSABILITAT

El titular del domini no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències o avaries telefòniques, desconnexions en el sistema electrònic, presència de virus informàtics, programes maliciosos o qualsevol altre factor aliè al seu control.

El titular del domini es reserva l’exercici de les accions legals que corresponguin contra els que vulnerin aquestes condicions.

6. MODIFICACIONS DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA

El Grup d’Esplai La Trepa pot modificar aquestes condicions en qualsevol moment, sense avís previ, publicant les seves modificacions tal com apareixen.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el titular del domini i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals que correspongui.